Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä: Erä- ja luontopalvelut HyvänTähen
Yhteystiedot:
Pellossaarentie 109
41220 Höytiä, Y-tunnus: FI-2817 621-9
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Teijo Haapakoski puh. 040 550 0804, email. teijo@31.217.196.115

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat Rekisterinpitäjän asiakkaat, yhteistyöyrittäjät ja toimittajat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään lain perusteella.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
– kirjanpito
– tilattuun palveluun ja osto/myyntisopimuksiin liittyvät tiedot

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakas/toimittajarekisteri: tilattuun palveluun tarvittavat yhteystiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja tarvittaessa syntymäaika. Lisäksi osto/myyntilaskuilla ilmenevät tiedot. Asiakkaan tietoihin pääsevät käsiksi vain Rekisterin pitäjä (yrittäjä) ja yrityksen kirjanpitäjä.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Ikkunan puolella, Sinikka Halminen, sinikka@ikkunanpuolella.fi puh. 050 400 7990.
Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjä säilyttää palveluun liittyvän kirjanpitoaineiston asiakkuuden keston ajan ja tarvittaessa uutta tarjousta varten. Aineisto säilytetään yrittäjän ja kirjanpitäjän lukituissa tiloissa ja henkilökohtaisissa tiedostoissa, joihin muilla ei ole pääsyä, ilman salasanoja ja avaimia.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää yrityksen toimintaan liittyvä kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas/Toimittajatiedot saadaan asiakkaalta/toimittajalta itseltään sopimussuhteen syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Erä- ja luontopalvelut HyvänTähen ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
Tietoja säilytetään kunnes asiakkuus on päättynyt tai asiakas haluaa tietojensa poistamisen rekisteristä erikseen pyytämällä.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin